Tytuły:


1. inżynier osoba z wyższym wykształceniem technicznym.
W lutym 1931 roku Eugeniusz Pijanowski uzyskał dyplom
inżyniera rolnika z odznaczeniem po przeprowadzonej pracy
dyplomowej w zakresie fizyki i chemii wyrobu i cech masła
i po zdaniu egzaminu końcowego.

2. doktor - stopień naukowy nadawany przez wyższe uczelnie
akademickie i inne instytucje naukowe na podstawie
rozprawy naukowej jej publicznej obrony i egzaminów.
Na zasadzie przedstawionej pracy pt. "Studia nad
kwasowością masła" i odbytych egzaminów uchwałą Rady
Wydziału Rolniczego SGGW z 5 marca 1935 roku
Eugeniusz Pijanowski uzyskuje tytuł doktora nauk rolniczych
z odznaczeniem.

3. doktor habilitowany - stopień naukowy nadawany w drodze
przewodu habilitacyjnego osobie, która uzyskała stopień
doktora i ma znaczny dorobek naukowy.
Jako temat tezy habilitacyjnej dr Eugeniusz Pijanowski
przyjął nie poruszane dotychczas w literaturze fachowej
zagadnienia oznaczenia rozcieńczenia serum masła. Rezultaty
badan podała publikacja: "Oznaczenie rozcieńczenia serum
masła", która posłużyła jako teza dla przeprowadzenia
przewodu habilitacyjnego, pomyślnie zakończonego w czerwcu:
1939 roku.

4. docent - stopień naukowy nadawany przez wyższe uczelnie
i instytuty naukowe. W 1939 roku po odbyciu wszystkich
etapów przewodu habilitacyjnego uzyskuje stopień naukowy
docenta technologii rolnej.

Tytuły i odznaczenia międzynarodowe:

1. 17 czerwca 1964 roku Francuskie Towarzystwo Popierania Badań Naukowych i Wynalazków nadało Eugeniuszowi Pijanowskiemu Order Zasługi w dziedzinie badan i wynalazków oraz tytuł - Komandor Orderu Zasługi w dziedzinie Badań Naukowych i Wynalazków.

2. 4 grudnia 1967 roku Węgierskie Stowarzyszenie Naukowe
Przemysłu Spożywczego nadało prof. Eugeniuszowi Pijanowskiemu tytuł członka honorowego.