Tajemnica Mistrza.

Profesor Pijanowski dbał nie tylko o teoretyczną wiedzę studentów, lecz przede wszystkim o praktyczne wiadomości wspomnianej przez A. Brudzyńskiego 7-osobowej grup. Organizował liczne wycieczki edukacyjne, a także zwiedzał ze swoimi uczniami prawdziwe zakłady przemysłowe ,czynne w Warszawie i okolicach. Studenci zwiedzili z Profesorem m. in. Przetwórnię Owoców i Warzyw Braci Berdowskich na Okęciu, Browar Warszawski i Centralne Piwnice Win Importowanych, które znajdowały się w podziemiach Kościoła Karmelitów na Krakowskim Przedmieściu.

Uczniowie bardzo ciepło i miło wspominają swego profesora, który był nie tylko ich wychowawcą, lecz również przyjacielem.
Zaszczycał swoją obecnością podyplomowe spotkania z absolwentami i przed wygłoszeniem okolicznościowej mowy opowiadał czasami taki dowcip:
" W rzymskim cyrku na arenie chrześcijan przeznaczony na pożarcie czeka na swój los. Wypuszczają lwa. Korzystając z chwili wahania zwierzęcia, chrześcijanin szepce mu coś do ucha. Lew z podwiniętym ogonem wraca jak niepyszny do klatki…Cezar mówi do chrześcijanina: "Wyznaj, co rzekłeś lwu, a daruję cię zdrowiem!- O, nic prostszego imperatorze. Powiedziałem mu tylko, że po jedzeniu będą przemówienia…".

To naprawdę miłe i ciepłe wspomnienia, które świadczą o ogromnej sympatii i szacunku, jakim studenci darzyli swego Mistrza.

W okresie powojennym powstała i rozwinęła się nauka o żywności i żywieniu człowieka, zwłaszcza za sprawą działalności Sekcji Nauk Rolniczych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.


W latach 1949-51 do Sekcji zostali przyjęci jako członkowie zwyczajni profesorowie, w tym nasz przyszły patron, technolog żywności, prof. Eugeniusz Pijanowski.
Podczas prac przygotowawczych do Pierwszego Kongresu Nauki Polskiej w 1951 roku, nasz Patron rozpoczął aktywną działalność organizacyjno-naukową, co stało się jego początkiem kariery krajowej w zakresie nauki o żywności.
W tym czasie był przewodniczącym podsekcji przemysłu spożywczego powołanej przez Radę Główną Ministra Szkolnictwa Wyższego.
Na czym polegała działalność tej podsekcji? Przede wszystkim podsumowywała dotychczasową działalność i osiągnięcia nauki polskiej, a także zajmowała się planistyką w zakresie przyszłego rozwoju nauk związanych z przemysłem spożywczym.
To właśnie autorytet naukowy i konkretna, konstruktywna wizja rozwoju nauki o żywności znalazła uznanie wśród reprezentantów nauki polskiej, wyrazem czego było powołanie Go na członka Korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W tym samym roku Patron zorganizował Komitet Technologii i Chemii Żywności Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN i…został jego pierwszym przewodniczącym!!!
Funkcje te pełnił do 1969 roku, bowiem ze względu na zły stan zdrowia złożył rezygnację z przewodniczenia.
W 1954 roku dzięki staraniom Patrona PAN powołała Komisję ds. Technologii i Chemii Żywności. Oczywiście Przewodniczącym Komisji ds. Technologii i Chemii Żywności został Eugeniusz Pijanowski!!!

Niestety, w 1952 r. wraz z zawieszeniem działalności TNW, ustała działalność Sekcji Nauk Rolniczych. Jej działalność wznowiono dopiero w 1982 roku.

W 1952 roku nasz patron został członkiem PAN. Prowadził badania z zakresu analityki żywnościowej oraz technologii żywności.
Polska Akademia Nauk powstała w 1951 roku na I. Kongresie Polskiej Nauki, z połączenia Polskiej Akademii Umiejętności (istniejącej od 1896 roku) oraz Warszawskiego i Krakowskiego Towarzystwa Naukowego.
W 1953 roku profesor Pijanowski był członkiem korespondentem PAN.

Początkowo PAN była tylko korporacją uczonych, jednak w 1960 roku została przekształcona w rządową instytucję centralną, sprawującą ogólną pieczę nad nauką w Polsce i zarządzającą siecią instytutów.
W 1990 roku PAN straciła status instytucji rządowej, stając się ponownie zarówno korporacją uczonych i siecią instytutów. Funkcję sprawowania kontroli nad nauką na poziomie rządu przejął Komitet Badań Naukowych.

Zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich nauka o żywieniu musiała jednak długo torować sobie drogę…
Gdy prof. Eugeniusz Pijanowski , członek rzeczywisty PAN ,w 1957 roku tworzył w Polskiej Akademii Nauk -Komitet Technologii Żywności, niezbędne było dodanie w nazwie "..i Chemii", aby mógł być on zaakceptowany.

Dziś jest to dziedzina nauki uznana w świecie, a problematyka żywności znajduje się wśród czołowych programów badawczych w Unii Europejskiej, również i KBN zleca realizację programów zamawianych zespołom specjalistów ze szkół wyższych i instytutów.
W 1953 r. Zakład Technologii Żywności został przemianowany na Katedrę Przemysłu Rolno-Spożywczego, której Eugeniusz Pijanowski był kierownikiem.
Katedra Przemysłu Rolno-Spożywczego w 1970 r. została włączona w skład Instytutu Technologii Żywności. Obok wymienionej katedry w tym okresie działała Katedra Przemysłu Rolno- Fermentacyjnego pod kierunkiem prof.dr.W.Dabrowskiego i Katedra Technologii Mięsa i Ryb kierowana przez prof.,dr.S.Koeppego.
W 1954 r. E. Pijanowski został mianowany profesorem zwyczajnym.


Legitymacja Profesora.


W 1957 roku Polska ponownie przystąpiła do FAO. Eugeniusz Pijanowski był jej ekspertem.( ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW WYŻYWIENIA I ROLNICTWA, ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO - utworzone z inicjatywy 44 państw koalicji antyhitlerowskiej uczestniczących w konferencji poświęconej problemom rolnictwa i wyżywienia.
Sytuacja od tamtych czasów zmieniła się radykalnie !!!
W 1961 roku na SGGW powstał Wydział Technologii Rolno-Spożywczej, przekształcony w 1973 roku w Wydział Technologii Żywności.
Prof. Eugeniusz Pijanowski był pierwszym Dziekanem powołanego z początkiem roku akademickiego 1961/62 Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej!

Musimy pamiętać, że Profesorskie serce było słabym ogniwem jego działalności.
Symbolicznie wielkie i ofiarne, fizycznie zbolałe
i chore było główną przeszkodą w jeszcze większym rozwoju naukowym Patrona.
Eugeniusz Pijanowski dostał wskazania od lekarzy, aby zaczął szanować swoje zdrowie…

 

 

 

 

Eugeniusz Pijanowski w czasie pobytu w sanatorium kardiologicznym w Nałęczowie w 1966 roku

 

Profesor Pijanowski we wspomnieniach prof.dr.h.c. Stanisława Bergera jawi się nam jako "Człowiek przez duże C, o olbrzymiej kulturze osobistej i wprost encyklopedycznym zakresie wiedzy, i to nie tylko dotyczącej żywności."


Profesor Pijanowski w czasie wakacji 1968 roku. Jak zwykle czynnych, pełnych zachwytów dla krajobrazu ojczystego i nowych pomysłów naukowych.

 Profesor Pijanowski na spotkaniu towarzyskim w 1969 roku
Uroczystość na SGGW. Wręczenie dyplomów doktorom nauk technologicznych. Na zdjęciu Rektor SGGW prof.Kleszczycki i prof.Pijanowski, drugi od lewej.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia prof. Pijanowski był zmuszony od 1970 r. ograniczyć swoją działalność organizacyjną do pracy w swojej ukochanej dziedzinie - jako kierownik Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Technologii Mleczarstwa.

Na pełny wyraz sylwetki prof. E. Pijanowskiego jako nauczyciela akademickiego składa się fakt, że był on promotorem 34 przewodników doktorskich, a pod jego kierownictwem wykonano 250 prac dyplomowanych. Spośród grona jego doktorantów siedmiu jest obecnie profesorami, trzech docentami habilitowanymi, a siedmiu powołanych na stanowiska docentów.


Prof.Pijanowski jako dziekan Wydziału Technologii wygłasza przemówienie inauguracyjne
w czasie rozpoczęcia roku akademickiego 1969- 1970

Charakterystyczną cechą działalności dydaktycznej prof. dr. E. Pijanowskiego była nadzwyczajna umiejętność w przekazywaniu wiedzy, pełne poczucie odpowiedzialności za proces nauczania i wychowywania oraz wielki talent wpajania w swoich wychowanków zasad solidnej roboty.

Jako autor podręczników akademickich, wśród których fundamentalne pozycje stanowią Ogólna technologia żywności,Technologia produktów owocowych i technologii mleczarstwa zajął bez wątpienia czołowe i trwałe miejsce w naszej literaturze naukowej i technicznej.