Polski przemysł żywnościowy

W początkach XX w. na podstawie doświadczeń rzemieślniczych zaczęły powstawać zakłady przemysłowe zajmujące się przetwórstwem mięsa, owoców i warzyw. W krótkim okresie międzywojennym umacniał się polski przemysł żywnościowy.

Przedmiot "przemysł rolny" był realizowany na Wydziale Rolniczym w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego. W okresie międzywojennym około 120 studentów specjalizowało się w tym właśnie kierunku!!!
Pierwsi absolwenci ukończyli specjalizację w roku 1925 i stali się pionierami przemysłu spożywczego w naszym kraju.

Zakład kierowany był wówczas przez profesora Wacława Dąbrowskiego i rozwijał badania technologiczne oraz wychował kadry przyszłych pracowników nauki w dziedzinie technologii, chemii i mikrobiologii żywności (pierwszy stopień doktorski został nadany w roku 1934).
Wychowankiem tego Zakładu był właśnie Eugeniusz Pijanowski !!!
Przyszły twórca nauki o żywności!!!

W 1932 r. zostają ogłoszone drukiem jego trzy pierwsze prace badawcze, poświęcone analityce melasy i śmietany. Prace te zapoczątkowują długą listę 155 publikacji prac badawczych, 31 podręczników, skryptów i monografii oraz 200 artykułów poglądowych, przeglądowych i techniczno-popularyzacyjnych, których autorem był nasz Patron..