Podręczniki


Profesor Eugeniusz Pijanowski zajmuje czołowe miejsce w Polsce jako autor skryptów i podręczników akademickich z różnych dziedzin analizy, chemii i technologii żywności.

Długą listę 28 pozycji z tego zakresu otwiera jego skrypt wydany w 1932 roku, a więc zaledwie rok po ukończeniu studiów przez jego Autora.
Tytuł skryptu brzmi: "Program, wskazówki i objaśnienia do ćwiczeń z technologii przemysłu rolnego oraz przetworów owocowych i warzywnych". Wiemy przecież, że Eugeniusz Pijanowski zawsze miał tendencje do faktograficznego ujmowania wiedzy i umiejętności…Skrypty tworzył już w gimnazjum i szkole powszechnej.

Pierwszy podręcznik akademicki napisany przez Profesora pt.: "Chemia i higiena mleka" został wydany w 1948 roku.
Następny podręcznik z tej dziedziny to "Zarys chemii i technologii mleczarstwa", wydany w 1957 roku.
Dwutomowy podręcznik o tym samym tytule, będący jeszcze doskonalszym dziełem, został wydany w 1971roku(tom I) i 1974 roku (tom II).
Podręcznik ten został przetłumaczony na język czeski i wydany w byłej Czechosłowacji.

Wersja trzytomowa podręcznika, przygotowana już po śmierci Profesora została wydana w latach 1980-1986.
W 1951 roku został wydany unikalny, dwutomowy podręcznik Profesora pt. "Zarys technologii produktów owocowych i warzywnych".
W następnych latach ukazują się kolejne wersje tego podręcznika, przygotowane przy udziale współpracowników Profesora.

W 1949 roku ukazuje się nowatorskie opracowanie Profesora pt. " Metody analizy żywności''. Jego pogłębiona wersja została wydana w 1954 roku, jako jeden z działów pracy zbiorowej pt. " Kalendarz przemysłu spożywczego''. Przez całe dziesięciolecia było to najbogatsze i najbardziej wiarygodne, polskojęzyczne źródło informacji z tej dziedziny wiedzy.

Zawarty w podręcznikach ogrom wiadomości dobitnie świadczy, jak głęboka i gruntowna była wiedza Profesora. Była to wiedza oparta na znakomitych podstaw z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biochemii, i mikrobiologii żywności.
Wiedza ta była systematycznie zdobywania i poszerzana w ciągu wielu lat nieustannego studiowania krajowej i zagranicznej literatury fachowej. Śledzenie postępów nauki w Skali światowej ułatwiły Profesorowi także osobiste kontakty z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, działalność w międzynarodowych organizacjach naukowo-technicznych, a także udział w licznych kongresach, sympozjonach i konferencjach naukowych.
Niezwykle chłonny umysł umożliwiał Profesorowi przyswajanie ogromnej liczby informacji, które w sposób krytyczny systematyzował, segregował i weryfikował przed ich ostatecznym wykorzystaniem przy pisaniu podręczników, publikacji przeglądowych lub prac naukowych. Niejednokrotnie zadziwiał Profesor współpracowników lub magistrów swoją fenomenalną pamięcią., przytaczając nie tylko informacje zawarte w przeczytanych artykułach naukowych, ale także ich dane bibliograficzne.
Działalność naukowa Profesora Pijanowskiego obejmuje trzy główne kierunki: chemia, i technologia mleka i jego przetworów, chemia i technologia owoców i warzyw oraz analiza żywności.
W latach 1932-1939 swoja działalność badawczą Profesor koncentruje na problematyce dotyczącej różnych aspektów wiedzy z zakresu mleczarstwa. Już w pierwszym roku po ukończeniu studiów publikuje 3 artykuły naukowe, 4 artykuły poglądowo-przeglądowe i 1 skrypt. Natomiast w okresie niespełna 8 lat, jaki upłynął od zakończenia studiów, to jest od 1932 do 1939 roku, liczby te ulegają zwielokrotnieniu, osiągając wartość: 22 artykuły naukowe, 46 publikacji poglądowo-przeglądowych lub naukowo-technicznych, 2 skrypty i 1 monografia.
(Stanisław Zmarlicki)