Odznaczenia zawodowe i honorowe:

1. 5 grudnia 1955 roku uchwałą Prezydium Rady Głównej NOT nadana została Eugeniuszowi Pijanowskiemu Złota Odznaką Honorową.

2. 5 lipca 1958 roku Uchwałą Rady Prezydium Naczelnej Rady Spółdzielczej obywatela Eugeniusza Pijanowskiego wyróżniono Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego po raz pierwszy.

3. 16 listopada 1966 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Technologii Mleczarskiej i Żywności Wyższej Sz koły Rolniczej w Olsztynie powołano prof. na Członka honorowego
Wydziału Technologii Mleczarskiej i Żywności.
Postanowienie Rady Wydziału jest wyrazem uznania dla bezinteresownego wkładu pracy Profesora w organizację
Wydziału Mleczarskiego i kształcenia jego kadry
naukowej.

4. 25 listopada 1966 roku na posiedzeniu Senatu Szkoły
Rolniczej w Olsztynie przyznano Eugeniuszowi
Pijanowskiego Honorową Odznakę Szkoły za zasługi
położone dla rozwoju Wyższej szkoły Rolniczej w
Olsztynie.

5. 26 listopada 1966 roku Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej Eugeniuszowi Pijanowskiemu nadano
Złotą Odznakę Honorową
"Zasłużonym dla Warmii i Mazur".
6. 3 grudnia 1966 roku prof. Eugeniusz Pijanowski otrzymał
gorące gratulacje oraz wyrazy wdzięczności i uznania za olbrzymi dorobek naukowy od pracowników
spółdzielczości mleczarskiej Warmii i Mazur.

7. 2 czerwca 1967 roku Uchwałą XXI Walnego Zjazdu Delegatów podjętą w Krakowie prof. dr. Eugeniuszowi Pijanowskiemu nadano godność Członka Honorowego
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego.
8.24 listopada 1969 roku Uchwałą Senatu Akademickiego SGGW w uznaniu wieloletniej działalności została nadana prof. Eugeniuszowi Pijanowskiemu Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla SGGW.

9.10 września 1970 roku Dziekan i Rada Wydziału
Technologii Mleczarskiej i Żywności Wyższej Szkoły
Rolniczej w Olsztynie z okazji jubileuszu XX-lecia Uczelni
i XXV-lecia Wydziału, wyraziły szczególnie uznanie
i wdzięczność prof. Eugeniuszowi Pijanowskiemu za zasługi
w rozwoju Wydziału Technologii Mleczarskiej i Żywnosci.

10. 5 października 1970 roku Wyższa Szkoła Rolnicza
w Poznaniu nadała prof. dr. Eugeniuszowi Pijanowskiemu Medal Pamiątkowy z okazji 50-lecia Akademickich
Studiów Rolniczych i Leśnych w Poznaniu.

11. 10 listopada 1971 roku Ministerstwo Oświaty i
Szkolnictwa Wyższego nadało prof. dr. Eugeniuszowi
Pijanowskiemu za zasługi dla oświaty i wychowania
"Medal Komisji Edukacji Narodowej"

12. 18 grudnia 1971 roku prof. dr. Eugeniuszowi
Pijanowskiemu w związku z pięknym jubileuszem 40-lecia
działalności naukowej, dydaktycznej i wychowawczej,
otrzymał od Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu
serdeczne gratulacje.

13. 9 maja 1972 roku Ministerstwo Obrony Narodowej
nadało obywatelowi Eugeniuszowi Pijanowskiemu Brązowy medal za zasługi dla obronności kraju.

14.17 kwietnia 1973 roku Uchwałą Prezydium Akademii Nauk nadano Eugeniuszowi Pijanowskiemu medal
im. Mikołaja Kopernika, za wybitne zasługi dla nauki polskiej.

15.15 czerwca 1974 roku Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu nadało Eugeniuszowi Pijarowskiemu odznakę
"Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu".

16. 12 października 1974 roku Ministerstwo Obrony Narodowej nadało Eugeniuszowi Pijanowskiemu Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.